Regulamin Kart Podarunkowych

Warunki ogólne

1. Salon Tupet zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty upominkowej w celu realizacji jej w Salonie Tupet.
2. Przekazanie Nabywcy Karty podarunkowej może być dokonane tylko w  Salonie Tupet
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania środków pieniężnych w kwocie równej wartości aktywacji Karty podarunkowej.
4. Karty podarunkowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty podarunkowej.
5. Karta podarunkowa  może być użyta wyłącznie w Salonie Tupet.
6. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę)  w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Salonowi Tupet.
7. Salon Tupet nie ponosi odpowiedzialności za  Karty podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
8. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Salonu Tupet z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty podarunkowej.
9. Realizacja Karty podarunkowej będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty podarunkowej w sposób nieuprawniony.
10. Karta podarunkowa jest ważna 6 miesięcy od momentu jej aktywacji.
11. Środki odpowiadające stanowi konta Karty podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.
12. Karta podarunkowa  nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.

Zasady korzystania z Kart podarunkowych Salonu Tupet

1. Salon Tupet przyjmuje do realizacji w Salonie wyłącznie  Karty podarunkowe nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia umożliwiające odczytanie kart przez system sprzedażowy Salonu.
2. Karta podarunkowa może być realizowana w Salonie wyłącznie po jej aktywacji.
3. Przy realizacji Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość zapisana na Karcie podarunkowej. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego  towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość zapisana na Karcie podarunkowej.
5. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się  Kartą podarunkową  wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty podarunkowej.
6. Salon Tupet ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej w przypadku braku środków na Karcie lub braku technicznej możliwości realizacji Karty podarunkowej (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Salonu, uszkodzenia Karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach niezawinionych przez Salon Tupet).
7. Nabywca lub Użytkownik  Karty podarunkowej  jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o terminie ważności karty, o tym że Karta może być wykorzystana wyłącznie w Salonie tupet i nie podlega wymianie na środki pieniężne

Aktywacja i doładowanie Kart podarunkowych

1. Karty podarunkowe są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
2. Aktywacja  Karty podarunkowej  następuje tylko i wyłącznie w Salonie Tupet, nabywca otrzymuje już aktywną kartę.
3. Potwierdzeniem dokonania aktywacji  Karty podarunkowej  jest paragon fiskalny.
4. Zakup Karty podarunkowej nie podlega żadnym upustom ani rabatom.
5. Salon Tupet nie umożliwia Nabywcy czy Użytkownikowi Karty zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.

Rozliczenia i reklamacje Kart podarunkowych Salonu Tupet

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty podarunkowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Salonie Tupet.
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów i Usług przy użyciu Karty podarunkowejbędą rozpatrywane przez Salon w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.